points

 1. Flyer787
 2. Greg
 3. Flyer787
 4. Yusuf
 5. Flyer787
 6. Flyer787
 7. morgan_sa
 8. Flyer787
 9. Flyer787
 10. Flyer787
 11. Flyer787
 12. smo
 13. Sdon
 14. IanMcDowall